Judittaa

11 tekstów – auto­rem jest Ju­dit­taa.

Nie na­zywaj wszys­tkich przy­jaciółmi, bo gdy zos­ta­niesz sam, okaże się, że tyl­ko jed­na z tych wielu osób, które ob­darzyłeś tym mianem będzie w sta­nie zos­tać z tobą do końca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2012, 01:42

Każdy człowiek układa swój słow­nik wed­le włas­nych ha­seł i ich znaczeń, biorąc pod uwagę priory­tety i za­sady, który­mi kieru­je się w życiu tworząc niepow­tarzal­ne i je­dyne de­finic­je słów dla niego najważniejszych. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 lipca 2012, 13:15

Do przy­jaźni także trze­ba doj­rzeć, bo ile war­ta jest przy­jaźń po­legająca na przej­mo­waniu się drugą osobą tyl­ko wte­dy, gdy jest jej źle? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2011, 01:51

Przy­jaźń jest skar­bem wiel­kim niemalże jak miłość. Jest czymś, bez cze­go nie mógłbyś żyć. Przy­jaźń jest po­siada­niem ludzi, którym bez­gra­nicznie ufasz, zna­lezienia z ni­mi wspólne­go miej­sca na ziemi, gdzie będziemy w sta­nie od­ciąć się od niekiedy trud­nej rzeczy­wis­tości, zam­knąć oczy i szczerze wyz­nać; Tak, na­reszcie jes­tem szczęśli­wa, w pełni szczęśliwa... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2011, 00:15

Jeśli te­raz widzi­my, że świat nie jest spra­wied­li­wy i nie ma sen­su, po ja­kimś cza­sie zro­zumiemy, że właśnie tak ma być i będziemy pot­ra­fili się z tym w ja­kimś stop­niu po­godzić. Będziemy wie­dzieli, że mo­noton­ność ideal­ne­go świata nie spra­wiłaby te­go, że czu­libyśmy się le­piej, lecz wręcz prze­ciw­nie, ru­tyna nies­ka­zitel­nej rzeczy­wis­tości za­biłaby nasze uczucia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2011, 19:37

Dob­rze jest cza­sami na ja­kiś czas od­ciąć się od wszys­tkich swoich przy­jaciół i prze­myśleć, czy są oni war­ci, by fak­tycznie na­zywać ich przyjaciółmi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 lipca 2011, 16:47

Nadzieja, którą żywię za każdym ra­zem, wpędza mnie do la­biryn­tu życia, z które­go mogą wyjść tyl­ko naj­silniej­si. Kiedy ją od­rzucę, pat­rzę na świat i otaczające mnie spra­wy z nieby­wałym dys­tansem i opa­nowa­niem, jed­nocześnie jed­nak od­trącam świat marzeń, w którym czuję się naj­le­piej. Nie pot­ra­fię żyć bez nadziei, to zbyt trud­ne dla ludzi, którzy chcą marzyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2011, 23:27

Trud­ne de­cyz­je uświada­miają nas, że w życiu nie zaw­sze mu­si być lek­ko. Po­dej­mo­wanie ich jest dla nas spraw­dzianem doj­rzałości. Kto go zda, będzie przy­goto­wany, by zmie­rzyć się z prob­le­mami i roz­terka­mi do­rosłego życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 maja 2011, 22:45

Cza­sem marzę tyl­ko o tym, by ktoś przyszedł do mnie, spoj­rzał mi pros­to w oczy i po­wie­dział, że życie ma sens. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 29 marca 2011, 15:44

Wszys­tko co piszesz płynie z głębi Two­jego ser­ca, jest wszys­tkim tym, co czu­jesz... A swoich uczuć nie można prze­cież wyrzu­cić do kosza... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2011, 21:46
Judittaa

Jestem po prostu sobą... Pisząc wyrażam swoje uczucia i wyrzucam z siebie miliony myśli kłębiących mi się w głowie. Miałam już tu konto, więc 2 teksty mogą się powtórzyć :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Judittaa

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność